Ministerul Mediului intentioneaza sa introduca, in programul Rabla Plus, conditia ca solicitantul persoana fizica sa poate achizitiona, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de un ecotichet.

Ministerul Mediului a publicat pe site-ul propriu, spre dezbatere publica, proiectul Ordinului de Ministru privind modificarea şi completarea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic (Rabla Plus), 2017 - 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 660/2017.

Principalele modificari propuse sunt:

1. Solicitantul persoana fizica poate achizitiona, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou in cadrul Programului, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de un ecotichet. Aceasta completare este introdusa in scopul prevenirii posibilitatii de utilizare a finantarii acordate in afara obiectivelor prevazute de Ghidul de finantare.

2. Introducerea spațiului privat virtual pentru emiterea certificatelor de atestare fiscala, eliminarea ștampilei pentru operatorii economici, publicarea listei beneficiarilor de ajutor de minimis, monitorizarea ajutoarelor de minimis sunt de natura a realiza corelarea cu prevederile legale specifice, in materia debirocratizarii

3. Obligatia producatorilor validati de a introduce in aplicatia informatica in termen de 10 zile de la emiterea facturii informatiile privind achizitia autovehiculului nou (seria, numarul si data eliberarii facturii, instrumentul de plata utilizat si data efectuarii platii) este introdusa pentru a facilita contabilizarea finantarilor acordate prin Program, astfel incât Autoritatea sa poata urmari indeplinirea conditiilor de acordare si respectarea noii conditii referitoare la lipsa instrainarii autovehiculelor noi pe o perioada de 1 an de la achizitionare.

4. Introducerea termenului de 60 de zile pentru inscrierea la producatorii validati, cu exceptia celor care trebuie sa desfasoare proceduri de achizitie publica. Termenul de 60 de zile pentru inscrierea producatorilor a fost introdus având in vedere ca solicitantii aprobati in cursul unui an calendaristic se pot inscrie in perioada de derulare a programului, iar Autoritatea trebuie sa puna la dispozitia acestora sumele necesare inscrierii. Lipsa acestui termen poate crea premisele blocarii fondurilor alocate pe parcursul mai multor ani bugetari. In acest context, pentru eficientizarea utilizarii fondurilor, se impune introducerea unui termen maxim in care persoanele juridice de drept privat aprobate se pot inscrie.
Inmatricularea in termen legal pe numele beneficiarului de la emiterea facturii (pentru persoane juridice care primesc ajutor de minimis); va fi introdus un termen de 90 de zile pentru inmatricularea autovehiculelor noi achizitionate prin Program.
Emiterea facturii si introducerea datelor aferente vor fi facute in termenul de valabilitate a notei de inscriere; modificarea este necesara astfel incât toate persoanele sa beneficieze de termenul de 120 de zile, nemaifiind conditionate de sfârsitul fiecarui an al derularii programului.

5. Introducerea unui termen de 7 zile pentru depunerea documentelor in vederea solutionarii neconcordantelor referitoare la informatiile aferente cererilor de decontare depuse de producatorii validati, sub sanctiunea neincluderii in respectiva cerere de decontare, urmareste fluidizarea procesului de decontare, astfel incât sa nu mai existe intârzieri in corectarea informatiilor transmise de catre producatori.

6. Au fost propuse modificari si in ceea ce priveste monitorizarea ajutoarelor de minimis, aceasta constând in verificarea inmatricularii in termenul precizat in ghid si respectarea conditiei de neinstrainare. In ceea ce priveste introducerea recuperarii ajutoarelor de minimis, aceasta se impune pentru corelarea cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.