Ministerul Transporturilor a publicat Ordinul 2115/2022 care creează cadrul necesar de aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.280 din 18 iulie 2022 de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare în contextul invadării Ucrainei de către Rusia privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern.

În acest sens, conducătorii auto din Ucraina care beneficiază de protecţie temporară pe teritoriul României şi care deţin o carte de calificare profesională a conducătorului auto eliberată de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern privind punerea în aplicare a Directivei 2003/59/CE, în temeiul articolului 368 alineatul (1) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pot solicita eliberarea unui certificat de calificare profesională continuă, denumit în continuare CPC.

Conducătorii auto din Ucraina care solicită CPC trebuie să efectueze pregătirea profesională periodică care constă în cursuri specifice, prin care conducătorii auto îşi actualizează cunoştinţele necesare în activitate, cu precădere în ceea ce priveşte siguranţa rutieră, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă şi reducerea impactului pe care condusul unui autovehicul îl are asupra mediului.

Cursurile sunt organizate de către centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de MT şi se desfăşoară conform programei autorizate de minister.

După efectuarea cursurilor conducătorii auto trebuie să promoveze examenul pentru obţinerea CPC.

Examinarea pentru obţinerea CPC se organizează în limba română, în limba engleză sau în limba spaniolă. Conducătorii auto susţin examenele pentru obţinerea CPC în limba în care au urmat cursul de pregătire profesională periodică.

Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebări tip grilă din tematica care trebuie rezolvate în 30 de minute.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.

Singura derogare pe care o au șoferii din Ucraina este cea legată de actele de înscriere la curs. Astfel că, în vederea participării la cursurile pentru obţinerea CPC, conducătorii auto se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de MTI, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

a)cerere semnată şi datată;

b)permis de şedere pentru beneficiarii protecţiei temporare valabil emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, în copie;

c)permisul de conducere eliberat de Ucraina sau un alt stat membru al Uniunii Europene, în copie;

d)adeverinţă emisă de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin care se certifică valabilitatea documentelor conducătorului auto eliberate de Ucraina.

De asemenea, candidatul trebuie să prezinte comisiei de examinare, în original, în vederea identificării şi constatării dreptului de susţinere a examenului, respectiv permis de şedere pentru beneficiarii protecţiei temporare valabil emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, permisul de conducere, eliberat de Ucraina sau un alt stat membru al Uniunii Europene, aflat în perioada de valabilitate, precum şi o adeverinţă emisă de centrul de pregătire şi perfecţionare profesională care reprezintă dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru obţinerea CPC.

După ce a promovat examenul, în vederea eliberării certificatului de calificare profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:

a)cerere semnată şi datată;

b)permis de şedere pentru beneficiarii protecţiei temporare valabil emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, în copie;

c)permisul de conducere eliberat de Ucraina sau un alt stat membru al Uniunii Europene aflat în perioada de valabilitate, în copie. În cazul permisului de conducere eliberat de Ucraina, solicitantul va depune şi fişa de examinare medicală prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere medical;

d)o fotografie color;

e)dovada achitării tarifului de eliberare.