Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central. 

Cererile depuse de contribuabili, atat inainte, cat si dupa publicarea ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, sunt analizate de organele fiscale centrale in vederea solutionarii. Cererile vor putea fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta, dupa publicarea ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei.

Proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016 pentru aprobarea conĊ£inutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central, poate fi consultat pe site-ul www.anaf.ro, la rubrica Transparenta Decizionala.

Proiectul de ordin a fost elaborat in vederea reglementarii procedurii ce trebuie aplicata in mod unitar atat de catre contribuabili, cat si de catre organele fiscale. De asemenea, prin proiectul de ordin au fost elaborate si modele de formularele utilizate de organele fiscale pentru solutionarea cererilor depuse de mediul de afaceri.

Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au elaborat noi masuri fiscale in vederea sprijinirii mediului de afaceri, aprobate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 181/2020. Una dintre principalele facilitati fiscale este esalonarea la plata simplificata, care se acorda pe o perioada de maxim 12 luni, pentru obligatiile bugetare datorate dupa declararea starii de urgenta.

Adoptarea acestei facilitati a vizat sustinerea conformarii la plata si mentinerea lichiditatilor financiare pentru revitalizarea activitatii contribuabililor, ca efect al crizei sanitare.

Conditii de acordare ce trebuie indeplinite debitor

a) sa depuna cerere pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;

b) sa nu inregistreze obligatii bugetare restante la data declararii starii de urgenta, nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

c) sa nu se afle in procedura faliment;

d) sa nu se afle in dizolvare;

e) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale;

f) sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala.

Avantajele accesarii esalonarii la plata simplificate:

  • este o alternativa la masurile fiscale adoptate dupa intrarea in starea de urgenta, in vederea sustinerii conformarii voluntare la plata pentru obligatiile acumulate in perioada de criza sanitara;
  • reprezinta o procedura simplificata de acordare a esalonarii la plata, pentru contribuabilii care si-au achitat obligatiile fiscale datorate pana la data intrarii in starea de urgenta;
  • se acorda numai in baza unei cereri la care se poate atasa o propunere de grafic, fara a fi depuse alte documente. Termenul de solutionare este de cel mult 5 zile;
  • se suspenda executarea silita pentru obligatiile bugetare ce fac obiectul esalonarii la plata;
  • nu se constituie garantii;
  • nu se considera a fi restante obligatiile bugetare pe perioada esalonarii la plata;
  • pe perioada esalonarii la plata, contribuabilii trebuie sa achite toate obligatiile nascute in aceasta perioada, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plata;
  • se poate solicita, de doua ori pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, modificarea esalonarii la plata prin includerea in esalonare a obligatiilor ce constituie conditie de mentinere a valabilitatii acesteia;
  • se poate mentine esalonarea la plata pierduta, de doua ori pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata.

Un alt aspect pe care il vizeaza esalonarea simplificata este acela ca, aceasta facilitate fiscala poate fi accesata si de catre debitorii care au in derulare esalonari la plata acordate potrivit Codului de procedura fiscala, prin depunerea unei cereri la organul fiscal. Astfel, in cazul acestora se poate acorda esalonarea la plata pe o perioada de maxim 12 luni, numai pentru obligatiile bugetare datorate dupa declararea starii de urgenta, conditiile mai sus mentionate fiind aplicabile si in cazul lor.

Totodata, OUG nr. 181/2020, publicata in Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020, mai prevede prelungirea masurilor dispuse prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/2020, precum si in Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 48/2020, pana la data de 25 decembrie:

1. Nu se calculeazã si nu se datoreazã dobanzi si penalitãti de intarziere conform Codului de procedurã fiscalã, pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrãrii in vigoare a Ordonantei de urgentã Guvernului nr. 29/2020 si neachitate panã la data de 25 decembrie 2020.

2. Nu sunt considerate obligatii fiscale restante, potrivit legii, obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrãrii in vigoare a Ordonantei de urgentã Guvernului nr. 29/2020 si neachitate panã la data de 25 decembrie 2020.

3. Se suspendã sau nu incep mãsurile de executare silitã, prin somatie, poprire si valorificarea bunurilor la licitatie, a creantelor bugetare, cu exceptia executãrilor silite care se aplicã pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotãrari judecãtoresti pronuntate in materie penalã, precum si a ajutoarelor de stat a caror recuperare a fost dispusa printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instante nationale.

4. Nu se calculeazã si nu se datoreazã dobanzi si penalitãti, conform Codului de procedurã fiscalã, pentru plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare neachitate panã la data de 25 decembrie 2020. in acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de esalonare, cu respectarea perioadei de esalonare aprobate.

5. Se suspendã conditiile de mentinere a valabilitãtii esalonãrilor la platã acordate potrivit legii. Aceste conditii se considerã indeplinite dacã debitorii achitã obligatiile aferente in termen de 30 de zile de la incetarea perioadei de aplicare a acestor mãsuri fiscale.

6. Pentru obligatiile care reprezintã conditie de mentinere a valabilitãtii inlesnirilor la platã, contribuabilii pot solicita modificarea esalonãrii la platã, cu conditia ca cererea sã fie depusã panã la expirarea termenului mentionat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedurã fiscalã aplicandu-se in mod corespunzãtor.

7. Obligatiile bugetare care reprezintã conditie de mentinere a valabilitãtii inlesnirilor la platã, inclusiv cele cuprinse in ratele din graficele de esalonare, nu sunt considerate obligatii fiscale restante.

8. Extinderea rambursãrii TVA cu control ulterior.

9. Termenele de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili creante fiscale si de a cere executarea silitã, precum si cel al contribuabilului/plãtitorului de a cere restituirea creantelor fiscale, prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, se suspendã sau nu incep sã curgã panã la data de 25 decembrie 2020.