Guvernul va subventiona cu cel mult 190.000 lei/unitate instalarea de statii de incarcare a vehiculelor electrice de catre primariile municipiilor resedinta de judet si de catre cea a Capitalei.

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat recent Ghidul de finantare a „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice”.

Fondurile necesare provin din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate Romaniei de catre UE, fiind gestionati de catre AFM.

Finantarea este acordata in procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile si in limita sumelor maxime ce pot fi alocate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant sunt stabilite in functie de numarul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, si anuntate la data lansarii sesiunii de depunere a proiectelor.

Prin Program sunt finantate statiile de reincarcare formate din minimum 3 puncte de reincarcare de putere inalta, alimentate de acelasi punct de livrare din reteaua publica de distributie, din care 2 puncte de reincarcare permit incarcarea in curent continuu, fiecare la o putere ≥ 50 kW si 1 punct de reincarcare permite incarcarea in curent alternativ la o putere >22 kW a vehiculelor electrice.

 

Criterii de eligibilitate

Potrivit Ghidului de finantare, sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa in cadrul Programului unitatile administrativ teritoriale – resedinte de judet si Municipiul Bucuresti.

- actioneaz─â in nume propriu;

- sunt proprietarii/administratorii imobilului pe care se realizeaza proiectul; imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

-  nu se afla in stare de insolventa, nu se afla in procedura de executare silita, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;

-  nu sunt inregistrate cu fapte sanctionate de legislatia financiara si fiscala;

- nu au desfasurat si nu desfasoara activitati care incalca dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;

-  au indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

- nu au obtinut si nu sunt pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investitiei care urmeaza a fi realizata prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare.

Cheltuielile eligibile ale proiectului nu pot depasi sumele maxime prevazute decat in conditiile in care diferenta este sustinuta de solicitant.

Un solicitant poate depune o singura cerere de finantare in cadrul aceleiasi sesiuni.

 

Categorii de cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

- achizitia de statii de reincarcare a vehiculelor electrice;

- cheltuieli cu lucrari de constructii si montaj al statiilor de reincarcare;

- cheltuieli aferente instalatiilor electrice, cu exceptia cheltuielilor aferente instalatiei de racordare pana la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidentiate separat in cadrul devizului general;

- cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare;

- taxa pe valoarea adaugata aferenta proiectului in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

- cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licente, know-how).

- cheltuieli diverse si neprevazute conform H.G. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

- cheltuieli cu studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, in procent de maximum 4% din valoarea eligibila a capitolului „investitie de baza”.

Cu exceptia cheltuieli cu studiul de fezabilitate si proiectul ethnic, celelate sunt considerate eligibile numai daca sunt efectuate dupa incheierea contractului de finantare.