Astazi, 31.07.2020, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene textele Pachetului Mobilitate1, respectiv:

- Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveste cerintele minime referitoare la duratele de conducere zilnice si saptamânale maxime, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si saptamânal si a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveste pozitionarea prin intermediul tahografelor, click aici pentru a consulta textul regulamentului. Prezentul regulament intra în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cu toate acestea, articolul 1 punctul 15 si articolul 2 punctul 12 se aplica de la 31 decembrie 2024.

- Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 si (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptarii acestora la evolutiile sectorului transportului rutier, click aici pentru a consulta textul regulamentului. Prezentul regulament intra în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplica de la 21 februarie 2022.

- Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 iulie 2020 privind informatiile electronice referitoare la transportul de marfuri (Text cu relevanta pentru SEE), click aici pentru a consulta textul regulamentului. Prezentul regulament intra în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplica de la 21 august 2024. Cu toate acestea, articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatul (4), articolul 7, articolul 8, articolul 9 alineatul (2) si articolul 10 alineatul (2) se aplica de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament.

- DIRECTIVA (UE) 2020/1057 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE si la Directiva 2014/67/UE privind detasarea conducatorilor auto în sectorul transportului rutier si de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveste cerintele de control si a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, click aici pentru a consulta textul directivei.

Transpunere

(1)   Statele membre adopta și publica, pana la 2 februarie 2022, dispozitiile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informeaza de indata Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplica dispozitiile respective de la 2 februarie 2022.

Atunci cand statele membre adopta dispozitiile respective, acestea contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o astfel de trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Intrarea in vigoare

Prezenta directiva intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.