Municipalitatea din Sibiu a lansat licita?ia pentru achizi?ia unui numar de 5 minibuze electrice cu statie de incarcare rapida.

Valorea estimata a contractului este de 8,3 milioane de lei, acesta fiind finan?at din fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.

Potrivit anuntului de participare publicat in SICAP, minibuzele vor fi dotate cu echipamentele hardware si software necesare pentru:

  • Sistem de monitorizare, management flota
  • Sistemul de e-ticketing
  • Sistemul de informare calatori
  • Sistemul de supraveghere video
  • Sistemul de comunica?ii, internet
  • Sistemul de numarare calatori

In criteriul de atribuire, pretul are o pondere de 70%, iar componenta calitativa, de 30%.

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. in situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Pentru a putea participa la licitatie, ofertantii trebuie faca dovada ca in ultimii 3 ani au furnizate produse similare cu o valoare totala fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 6 milioane de lei, in cadrul unuia sau a maxim 5 contracte. Totodata, operatorii economici trebuie sa demonstreze experienta in activitati avand ca obiect furnizarea de mijloace de transport in comun de calatori. 

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 14 septembrie 2020.