Procedura de restituire pe cale administrativa a taxelor incasate de la  populatie pentru poluarea produsa de autovehicule si care au fost declarate incompatibile cu dreptul european a fost stabilita printr-un Ordin comun al Ministerului Mediului si ANAF.

 

Documentul se refera la restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule si taxei pentru emisiile poluante emise de autovehicule si a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016.

 

Potrivit ministrului Mediului, Cristiana Pasca Palmer, aproximativ un milion de romani care au achitat taxa auto in perioada 2007 - 2013 vor putea beneficia de restituirea sumelor achitate printr-o cerere in acest sens depusa la unitatile teritoriale ale Fiscului, iar banii urmeaza sa fie primiti esalonat in cinci ani.

 

Potrivit prevederilor actului normativ, contribuabilul care a achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia si a dobanzilor calculate pana la data platii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unei cereri al carei model este prevazut in anexa nr. 2 din ordin.

 

Cererea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, contul bancar in care urmeaza sa fie restituita suma cuvenita contribuabilului.

 

Cererea de restituire trebuie sa fie depusa in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire.

 

Data la care a luat nastere dreptul la restituire este data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

 

Astfel, cererea trebuie depusa la organul fiscal la care persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe, ori la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal persoanele fizice.

 

La cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:

 

- actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, impreuna cu imputernicirea data acestuia, in copie;

 

- documentul care atesta plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante (in lipsa acestui document, verificarea platii se face in baza informatiilor detinute de organul fiscal);

 

- copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatul de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.

 

Cererea de restituire, insotita de documentele mentionate mai sus poate fi depusa la registratura organului fiscal competent sau poate fi transmisa prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 

Termenul prevazut pentru solutionarea cererilor de restituire este de 45 de zile.

 

Atentie! Cererea de restituire va fi respinsa daca contribuabilii nu detin documentul care atesta plata, in copie sau in original, iar plata nu poate fi identificata. Totodata, respingerea va fi decisa si in situatiile in care nu se vor anexa cererii documentele necesare sau daca nu se va indica un cont bancar pentru plata sumei.

 

Graficul transelor anuale aprobate la restituire, intocmit de organul fiscal, va cuprinde, in mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare transa anuala, precum si cuantumul acestora.

 

Conform prevederilor legale, perioada de restituire pentru fiecare transa anuala din grafic va fi:

 

- pentru prima transa anuala: luna urmatoare datei emiterii deciziei de solutionare a cererii de restituire;

 

- pentru urmatoarele transe anuale:

 

• pentru cererile de restituire depuse in primul semestru al fiecarui an: luna aprilie a fiecaruia dintre urmatorii patru ani;

 

• pentru cererile de restituire depuse in cel de-al doilea semestru al fiecarui an: luna noiembrie a fiecaruia dintre urmatorii patru ani.

 

Atentie! Dupa stabilirea graficului transelor anuale de restituire, o copie a acestuia si decizia de solutionare a cererii vor fi comunicate solicitantilor.