Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) recomanda potentialilor creditori de asigurari ai companiei Astra Asigurari, aflata in faliment, sa transmita catre Fond cereri de plata,  pentru a putea beneficia de despagubirile cuvenite.

In conformitate cu Legea 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, orice persoana care pretinde un drept de creanta impotriva Astra Asigurari poate formula o cerere de plata, motivata, in termen de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior.

Termenul prevazut de aceasta dispozitie legala, de 90 de zile, se implineste in data de 28 iulie 2016, in cazul societatii Astra Asigurari. Evident dispozitia legala prevede si situatia in care dreptul de creanta al creditorului de asigurari s-a nascut ulterior datei ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de faliment, respectiv, ulterior datei de 28 aprilie 2016. in aceasta situatie, termenul de 90 de zile se va calcula/aplica de la data nasterii dreptului de creanta, respectiv data producerii evenimentului asigurat.

Cererea de plata se adreseaza Fondului si se depune la sediul acestuia, direct sau prin posta, cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, prin posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Cererea de plata se poate depune si la mandatarii desemnati de catre Fond in acest scop.

La cererea de plata se anexeaza, in copie legalizata, actele/inscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanţe de asigurari. in cazul imposibilitaţii de prezentare a actelor/inscrisurilor doveditoare in copie legalizata, petentul poate sa prezinte copii ale acestora sau poate depune o declaratie pe proprie raspundere, in sensul susţinerii acestor documente justificative. 

In cuprinsul cererii de plata, petentul declara pe propria raspundere, sub sancţiunile prevazute de Codul penal, daca suma pretinsa de la Fond a fost incasata in cadrul procedurii de faliment si/sau in urma exercitarii altor acţiuni de recuperare a sumelor cuvenite, indreptate impotriva asiguratorului debitor faţa de care s-a stabilit starea de insolvenţa.

Pentru identificarea persoanei fizice indreptatite la despagubire/ indemnizatie este necesara o copie a actului de identitate, iar pentru identificarea persoanei juridice, este necesar sa ataseze urmatoarele documente:

  • copie legalizata a extrasului de registru actualizat eliberat de catre oficiul registrului comerţului si a certificatului de inregistrare emis de catre oficiul registrului comerţului ori a certificatului emis de Registrul asociaţiilor/fundaţiilor sau orice act de inregistrare la autoritaţile afiliate, dupa caz, din care sa rezulte datele de identificare a societaţii: denumirea, adresa, codul de identificare fiscala/codul unic de identificare, persoanele imputernicite sa angajeze societatea, eventualele divizari, fuziuni, stari de dizolvare sau de lichidare judiciara, de faliment etc.;
  • copie legalizata a actului de numire a noului reprezentant al societaţii, in cazul in care acesta este administratorul judiciar, lichidatorul sau lichidatorul judiciar;
  • copie a actului de identitate al persoanei care inainteaza cererea;
  • alte documente in dovedirea calitaţii.

De asemenea, plaţile catre o alta persoana decat creditorul de asigurari pot fi efectuate, dupa cum urmeaza:

  • mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar;
  • mostenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procura speciala autentica sa ii reprezinte pe ceilalţi mostenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de mostenitor, respectiv de legatar;
  • parintelui pentru copilul sau minor in varsta de pana la 14 ani, pe baza actului de identitate al parintelui si a certificatului de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani; copiii cu varste intre 14-18 ani pot ridica personal compensaţiile, cu incuviinţarea prealabila scrisa a parinţilor sau a tutorelui;
  • tutorelui sau curatorului, pentru titularii carora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a cu ratei ei;
  • mandatarului titularului, pe baza de procura speciala autentica pentru incasarea despagubirii/indemnizaţiei; creditorii de asigurari, persoane fizice/juridice cu domiciliul sau resedinţa/sediul in strainatate, pot mandata o persoana fizica/juridica pentru incasarea despagubirii/indemnizaţiei de la Fond, pe baza unei procuri eliberate conform legislaţiei statului in care se elibereaza aceasta. in acest caz, mandatarul va prezenta procura si traducerea legalizata de catre un notar public roman;
  • in alte situaţii, conform contractelor incheiate intre parţi si prevederilor legale in vigoare.

Pana la data de 18 iulie 2016, FGA a inregistrat 45.847 cereri de plata, atat pentru cele 57.210 dosare preluate de la Astra Asigurari, cat si pentru dosarele nou deschise de catre Fond.

Institutia reaminteste potentialilor creditori de asigurari ai companiei Astra Asigurari ca FGA este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale doar catre creditorii de asigurari care au depus cereri de plata si care au  dosarele complete. Plata se va face in limita a 450.000 de lei pentru fiecare creditor de asigurare, al societatii in faliment.